Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ HeliosKiosk

1. Εισαγωγή

Το HeliosKiosk είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ηπείρου 5), με ΑΦΜ 800745939 και ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ). Η χρήση του HeliosKiosk διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής Όροι), τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ θεωρεί ότι οι χρήστες πριν από την επίσκεψη στο HeliosKiosk έχουν λάβει γνώση των Όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν και τους έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα. Η χρήση του HeliosKiosk προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του HeliosKiosk και να εγκαταλείψει τις ιστοσελίδες του.

Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς, οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση και για οποιοδήποτε λόγο τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά. Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης, διακοπή ψηφιακών επικοινωνιών εξ υπαιτιότητος τρίτων κλπ.

Σε περίπτωση κατά την οποία η διάθεση οποιουδήποτε προϊόντος, υπηρεσίας ή εμπορεύματος μέσω του HeliosKiosk ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης όρων υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε επί μέρους προϊόντος, υπηρεσίας ή εμπορεύματος.

2. Πληροφορίες- προϊόντα

Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο HeliosKiosk, σχετικά με τις παρεχόμενες μέσω αυτού υπηρεσίες και προϊόντα, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας  των ιστοσελίδων είτε λόγω  ανωτέρας βίας ή από υπαιτιότητα τρίτων...

Ειδικότερα: Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν φέρει ευθύνη για  αναληθή ή ανακριβή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα τρίτων (προμηθευτών του) τα οποία  πωλούνται ή προσφέρονται μέσω του Helioskiosk. Η σχετική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους επί μέρους τρίτους προμηθευτές.

3. Περιορισμός ευθύνης

Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 12. «Παραγγελίες»).

Το HeliosKiosk ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και εμπορευμάτων τρίτων, αλλά εγγυάται για την έγκαιρη ενημέρωση των  χρηστών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

Το HeliosKiosk παρέχει το περιεχόμενο του (όπως, ενδεικτικά, πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, ηχογραφήσεις), τα προϊόντα και τα εμπορεύματα που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (αστικής ή/και ποινικής) φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Το HeliosKiosk μεταξύ άλλων, παρέχει σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι (τρίτοι: πάροχοι ιστοσελίδων) έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους τρίτους (παρόχους ιστοσελίδων) για  οιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση των ιστοσελίδων αυτών. Παρά το γεγονός ότι οι χρήστες αποδέχονται ρητά ότι Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τρίτων στις οποίες παρέχει πρόσβαση, εντούτοις δικαιούται καθ’οιονδήποτε χρόνο να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτου άνευ προειδοποιήσεως, εάν, κατά την κρίση του, απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες Όροι.

Ο χρήστης συμφωνεί ότι αγοράζει μέσω του HeliosKiosk με δική του ευθύνη και ότι το περιεχόμενο του Helioskiosk παρέχεται «ως έχει» χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους, είτε άμεσες, είτε έμμεσες και ειδικότερα χωρίς: α) εγγύηση για την αδιάκοπη παροχή της υπηρεσίας, β) εγγύηση για τη διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, πληρότητα ή ακρίβεια της πληροφορίας της υπηρεσίας ή του περιεχομένου, γ) εγγύηση για καταλληλότητα χρήσης για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό.

Η παρούσα ρήτρα περιορισμού της ευθύνης εφαρμόζεται για κάθε ζημία που τυχόν  προκύψει από αποτυχία ή αστοχία στην παροχή, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση της μετάδοσης ή της υπηρεσίας, ιό ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποτυχία τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης κλπ. Παρότι Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει την ασφάλεια του περιεχομένου, ο χρήσης αναγνωρίζει ρητά ότι Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν δύναται να ελέγχει την ασφάλεια του περιεχομένου που διαβιβάζεται από ή μέσω  ενσύρματων ή/και ασύρματων δικτύων επικοινωνιών και Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ απεκδύεται από κάθε ευθύνη, παντός είδους, για την μεταφορά ή παραλαβή παράνομου περιεχόμενου κάθε φύσης. Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν ευθύνεται για δυσφημιστική, προσβλητική ή παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών ή τρίτων. Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν ευθύνεται για άμεση, έμμεση ή αποθετική, κατ’ αποτέλεσμα ή ειδική ζημία προερχόμενη από τη χρήση ή τη δυνατότητα χρήσης του HeliosKiosk και των προσφερόμενων από την ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ εφαρμογών για τα λειτουργικά συστήματα MS Windows, Apple OSX, Apple iOS και Android. O Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τις πράξεις άλλων χρηστών ή τρίτων, ούτε ευθύνεται για περιεχόμενο που μεταδίδεται, φορτώνεται, κατεβαίνει, τοποθετείται ή δημιουργείται από άλλους χρήστες ή τρίτους στις ιστοσελίδες του Helioskiosk.

Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν ευθύνεται για δυσλειτουργίες που μπορούν να προκύψουν στην υλικοτεχνική υποδομή του χρήστη (ενδεικτικά: τον υπολογιστή ή την ταμπλέτα του) από εσφαλμένη εγκατάσταση του προσφερόμενου λογισμικού, καθώς και δυσλειτουργίες που πιθανόν να οφείλονται στο ψηφιακό υλικό (όπως εφημερίδα, περιοδικό, βιβλίο, αρχειακό υλικό, εφαρμογή) που λαμβάνει ο χρήστης.

 

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το HeliosKiosk είναι ηλεκτρονικό κατάστημα της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ . Όλο το περιεχόμενό του συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, ήχων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μετεγγραφή, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας τής ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ  ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, σχήματα, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ, το HeliosKiosk ή τρίτους και τα προϊόντα, εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ, του HeliosKiosk ή τρίτων  προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο του HeliosKiosk δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση, παραχώρηση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ παρέχει στον χρήστη πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των πωλούμενων βιβλίων, άρθρων, κειμένων, φωτογραφιών, εντύπων, και σημάτων, κλπ  αποκλειστικά για προσωπική του χρήση. Όλο το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται, μεταδίδονται ή μεταφέρονται μέσω του HeliosKiosk και των παρεχόμενων εφαρμογών προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι δεν θα τροποποιήσει, εκδώσει, μεταδώσει, πωλήσει, αναπαράγει, διανείμει, εμφανίσει ή εκμεταλλευτεί εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται ή έχει κατά καιρούς εμφανισθεί στο HeliosKiosk, καθώς και ότι δεν θα παραποιήσει τα σήματα που περιέχονται σε αυτό το περιεχόμενο. Ο χρήστης δεν δικαιούται να τροποποιεί το περιεχόμενο, ούτε να τροποποιεί ή να αφαιρεί από το περιεχόμενο σήματα, εμβλήματα, παραστάσεις ή άλλη οπτική ή ακουστική δήλωση σχετική με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

5. Ευθύνη Χρήστη

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ. Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ. Σε περίπτωση που η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του HeliosKiosk. Ως εκ τούτου οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα τής ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ για:

5.1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου που έρχεται σε αντίθεση με το νόμο καθώς και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο ατομικά την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά ή θρησκευτικά δικαιώματα τρίτων, είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλες διακρίσεις,

5.2. πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο,

5.3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές ή προνομιακές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

5.4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

5.5. να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του HeliosKiosk, να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη τής ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του διαδικτύου τής ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ή των εν γένει ψηφιακών υπηρεσιών του, να εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στο HeliosKiosk ή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους του ομίλου ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ.

5.6. να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οπουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου,

5.7. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κακόβουλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης ή την καταστροφή  της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

5.8. παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,

5.9. παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών),

Σε κάθε περίπτωση χρήσης παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους, όπως εκάστοτε ισχύουν, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ για κάθε θετική και αποθετική του ζημία.

6. Διαθεσιμότητα

Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του HeliosKiosk. Οι χρήστες παρ’ όλα αυτά αποδέχονται ότι η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό χρηστών που προσπαθούν ταυτόχρονα να κάνουν χρήση του HeliosKiosk ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχομένη από αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στο HeliosKiosk, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών από υπαιτιότητα τρίτων. Σε κάθε περίπτωση η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ διατηρεί το δικαίωμα  καθ’οιονδήποτε χρόνο να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του HeliosKiosk για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αν και η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του HeliosKiosk από κακόβουλο λογισμικό (πχ ιών, malware, rootkits κλπ), δεν  εγγυάται ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από κακόβουλο λογισμικό. Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, malware scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του HeliosKiosk ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου στον Η/Υ του, ταμπλέτα του ή σε άλλη συσκευή του.

7. Εγγραφή

Για την πραγματοποίηση συναλλαγών στο HeliosKiosk απαιτείται η εγγραφή του χρήστη σε αυτό με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει ότι τα στοιχεία του είναι ακριβή και αληθή και αποδέχεται ότι η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή του χρήστη και να αρνηθεί την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος.

Εφόσον ο χρήστης έχει ήδη ενεργούς κωδικούς πριν την έναρξη λειτουργίας του  HeliosKiosk, μπορεί να τους χρησιμοποιήσει αυτόματα για την είσοδο του σε αυτό, χωρίς να απαιτείται νέα εγγραφή.

Κατά την  εγγραφή στο HeliosKiosk o χρήστης ορίζει και υποβάλλει ο ίδιος τους προσωπικούς του κωδικούς για το HeliosKiosk, δηλαδή το προσωπικό του όνομα χρήσης (username), και τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης (password) βάσει των οδηγιών που παρέχονται από στο HeliosKiosk προκειμένου να είναι οι κωδικοί έγκυροι και αποδεκτοί. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο HeliosKiosk ο επισκέπτης/χρήστης αποκτά αυτόματα δυνατότητα ηλεκτρονικών αγορών  από το HeliosKiosk.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει κατά την εγγραφή του, για την οποία διεύθυνση δηλώνει ότι είναι  υπαρκτή, αληθινή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του, της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ μη ευθυνόμενης για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον χρήστη περαιτέρω δικαιολογητικά για να επιβεβαιώσει ότι αυτός είναι ο νόμιμος κάτοχος της δηλωθείσας από αυτόν διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έχει την άδεια για τη χρήση της από το νόμιμο κάτοχο αυτού. Σε περίπτωση που ο χρήστης αρνηθεί να αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ διαπιστώσει ότι ο χρήστης δεν είναι ο νόμιμος κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τον χρήστη από το HeliosKiosk.

Ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που παρέχεται από την δικτυακή πύλη της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε χρήση της και για το περιεχόμενο των μηνυμάτων του και η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να φέρει ευθύνη για πράξεις που σχετίζονται με τη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο. Ο κάτοχος οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στην ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ οποιαδήποτε χρήση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης από τρίτο χωρίς εξουσιοδότηση καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού. Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται ή/και λαμβάνονται από τους επισκέπτες/χρήστες μέσω της παρεχόμενης από την ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και έχει δικαίωμα να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο.

Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού HeliosKiosk, η διαγραφή του χρήστη είναι δυνατή με υποβολή αιτήματος στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών του HeliosKiosk.

8. Χρήση Κωδικών Πρόσβασης

Για την πραγματοποίηση συναλλαγών από το HeliosKiosk απαιτείται η χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης (username & password) που αποκτώνται με την εγγραφή σε αυτό. Οι κωδικοί αυτοί είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους Προσωπικούς Κωδικούς Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με αυτούς και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δηλώνει ότι θεωρεί τα στοιχεία των χρηστών εμπιστευτικά και δεν τα γνωστοποιεί σε τρίτους για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει για τους χρήστες από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης. Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δικαιούται οποτεδήποτε να τερματίσει την δυνατότητα πρόσβασης και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του HeliosKiosk, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

9. Ασφάλεια

Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με σύγχρονες και αποδεκτές μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος τής ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

α) Αναγνώριση Πελάτη- Κωδικοί

Οι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο HeliosKiosk παρέχουν στην ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ προσωπικά δεδομένα τα οποία η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ εγγυάται ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών μέσω του HeliosKiosk.

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Μετά τη διάθεση των προσωπικών στοιχείων και την ολοκλήρωση της εγγραφής στο HeliosKiosk ο χρήστης κατέχει δύο προσωπικούς κωδικούς (Προσωπικοί Κωδικοί Πρόσβασης) για την αναγνώρισή του: το Όνομα Πρόσβασης (Username) και τον Κωδικό Πρόσβασης (Password). Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους Προσωπικούς Κωδικούς Πρόσβασης όπως περιγράφεται στην παράγραφο «8. Χρήση Κωδικών Πρόσβασης».

Με την επιφύλαξη του Όρου 10 κατωτέρω, με την επιφύλαξη του Όρου 10 κατωτέρω, το ηλεκτρονικό κατάστημα τής ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και τις πληροφορίες που εμπιστεύονται οι χρήστες του. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται ασφαλώς.

β) Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών Δεδομένων:

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128 bit.

γ) Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα τής ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ (servers) ελέγχεται από τείχος προστασίας (firewall), το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/επισκέπτες. δ) Κρυπτογράφηση

Από την έναρξη έως τη λήξη της σύνδεσης του χρήστη (on-line session) με το ηλεκτρονικό κατάστημα HeliosKiosk, όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά του στοιχεία κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 128-bit. Η κρυπτογράφηση είναι  ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα  την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κάθε φορά που συνδέεται ο χρήστης με το HeliosKiosk, όλη η επικοινωνία  μεταξύ του  υπολογιστή του χρήστη και των συστημάτων του ΗeliosKiosk κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού μήκους 128 bits. Δηλαδή, κάθε φορά που αποστέλλει πληροφορίες προς το σύστημα, ο σελιδομετρητής (browser) του χρήστη τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128 bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα. Το σύστημα τής ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσης του χρήστη με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα τής ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ αποστέλλουν στον χρήστη πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

ε) Απόρρητο Συναλλαγών

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη/συνδρομητή στο HeliosKiosk είναι εμπιστευτικές και τo HeliosKiosk έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ενδεικτικά  ορισμένα από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

i Οι συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών γίνονται με το σύστημα ασφαλείας της VIVApayments. Η διαδικασία εξόφλησης μέσω πιστωτικών καρτών καλύπτεται από σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας. Ειδικότερα, οι πληροφορίες σχετικά με την κάρτα (αριθμός κάρτας, CVV2, ημερομηνία λήξεως) μεταδίδονται / μεταφέρονται μέσω Διαδικτύου σε κρυπτογραφημένη μορφή (128-bit encryption) και δεν είναι προσβάσιμες από το HeliosKiosk. Τα συστήματα και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες αποκλείουν σε τρίτους την πρόσβαση στα δεδομένα και τα πληροφοριακά συστήματά της.

 . Το Helioskiosk ΔΕΝ διατηρεί και δεν αποθηκεύει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας των χρηστών, ούτε παρακολουθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα υπόλοιπά τους.  Η πληρωμή των υπηρεσιών ή προϊόντων μέσω πιστωτικών καρτών πραγματοποιείται με ανακατεύθυνση των συναλλασσομένων χρηστών στο ειδικά διαμορφωμένο και κρυπτογραφημένο website που αναφέρεται ανωτέρω χωρίς την παρέμβαση ή μεσολάβηση του Helioskiosk. Η ιστοσελίδα του οργανισμού εκκαθάρισης, στην οποία ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία της κάρτας του, φέρει ψηφιακό πιστοποιητικό για να είναι δυνατός ο έλεγχος της γνησιότητάς της. Σε περίπτωση περισσοτέρων αγορών του ιδίου χρήστη με πιστωτική κάρτα, τα στοιχεία της κάρτας πρέπει να καταχωρούνται χωριστά για κάθε αγορά.  

 

ii. Μόνο εξουσιοδοτημένοι/διαβαθμισμένοι υπάλληλοι του HeliosKiosk έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των συναλλαγών των χρηστών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, (π.χ. για την διεκπεραίωση των αιτήσεων των χρηστών).

iii. Το HeliosKiosk διαχειρίζεται τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών τους ως εμπιστευτικά και δεν τα αποκαλύπτει σε τρίτους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον χρήστη ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

iv. Ο κάθε χρήστης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για αυτόν καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους.

v. Ο κάθε χρήστης πρέπει για τη δική του ασφάλεια, να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

10. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του Helioskiosk και να γίνουν παραγγελίες προϊόντων ή και υπηρεσιών, είναι πιθανό να ζητηθεί η γνωστοποίηση από πλευράς του χρήστη των προσωπικών του στοιχείων (όπως ενδεικτικά  το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Το HeliosKiosk τηρεί  και επεξεργάζεται υπό την έννοια του Νόμου 2472/1997 το αρχείο με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών  με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση των παραγγελιών και των συμβάσεων που θα συναφθούν μέσω του HeliosKiosk για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που αυτό παρέχει. Αποδέκτες στοιχείων του αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, δύνανται να είναι οι εμπορικοί συνεργάτες τής ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ που μεσολαβούν για τη παράδοση των προϊόντων, και τα τυχόν Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων θα γίνεται η εξόφληση των συναλλαγών  σύμφωνα με την επιλογή του χρήστη.

Ο χρήστης έχει, στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν.2472/1997 για τα προσωπικά του δεδομένα (κατόπιν γραπτού αιτήματός του και έναντι του εκάστοτε καθοριζομένου από την Αρχή του ν.2472/1997 ποσού).

Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που ο χρήστης θα δηλώσει, στο πλαίσιο της συναλλαγής του με το HeliosKiosk για παραγγελία ή αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την ενημέρωση του χρήστη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, βάσει των προβλεπομένων στον ν.3471/2006, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στη χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου για την προβολή ή προώθηση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών με σχετική δήλωσή του προς το HeliosKiosk.

COOKIES

To HeliosKiosk δικαιούται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην ν υπολογιστική συσκευή του χρήστη, δεν επεξεργάζονται ούτε εκμεταλλεύονται  οποιοδήποτε στοιχείο ή αρχείο από τον υπολογιστή του  αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του HeliosKiosk είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον εξοπλισμό του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε μια τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στο Helioskiosk.

11. Φυσικά Προϊόντα και Εμπορεύματα

Ο χρήστης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων ή/και εμπορευμάτων μέσα από ανάλογες λεκτικές ενδείξεις. Επίσης οι διάφορες προσφορές προϊόντων ή εμπορευμάτων που εμφανίζονται στο HeliosKiosk, ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

12. Παραγγελίες

Διεκπεραίωση παραγγελιών - Πολιτική τιμών

Παραγγελίες και αποστολές φυσικών προϊόντων ή εμπορευμάτων γίνονται αποδεκτές  μόνο εντός του Ελλαδικού χώρου. Οι παραγγελίες εκτελούνται από το HeliosKiosk εντός των εργασίμων ωρών (Δευτ - Παρ 12:00μμ - 16:00μμ) πλην αργιών.

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων/εμπορευμάτων είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ). Το HeliosKiosk διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ανεξαρτήτως της διακύμανσης των τιμών, ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος/εμπορεύματος, το τίμημα το οποίο είχε συμφωνηθεί κατά το χρόνο οριστικοποίησης της παραγγελίας.

Ακύρωση παραγγελίας / επιστροφή προϊόντων και εμπορευμάτων

Ι. Επιστροφές προϊόντων/εμπορευμάτων με χρέωση της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Επιστροφή προϊόντων ή εμπορευμάτων με χρέωση της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ γίνεται δεκτή στις εξής περιπτώσεις:

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες  με υπαιτιότητα τής ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ εκτελέσθηκε λανθασμένα η παραγγελία (λάθος στην παραγγελιοληψία, την τιμολόγηση ή την αποστολή). Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος/εμπορεύματος εξ αρχής. Τα προϊόντα/εμπορεύματα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη, χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί και χωρίς φθορές. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική συσκευασία τους (να συμφωνεί το ΙΜΕΙ, αν υπάρχει).

ΙΙ. Επιστροφές προϊόντων/εμπορευμάτων με χρέωση του πελάτη

Επιστροφή προϊόντων/εμπορευμάτων με χρέωση του πελάτη γίνεται δεκτή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παράδοσης στον πελάτη, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πελάτης καλόπιστα και χωρίς να καταχράται του σχετικού δικαιώματος άλλαξε γνώμη και δεν επιθυμεί πλέον την αγορά του προϊόντος/εμπορεύματος. Επιτρέπεται η επιστροφή των προϊόντων/εμπορευμάτων από τον ίδιο τον πελάτη στην έδρα του HeliosKiosk, κατόπιν συνεννόησης. Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση εντός της αρχικής συσκευασίας του, να μην έχει υποστεί φθορά και να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συναλλαγή (Δελτίο Αποστολής/Τιμολόγιο/Απόδειξη Λιανικής κ.α.).

Οι επιστροφές περισσοτέρων προϊόντων ή εμπορευμάτων που αποτελούν συνδυαστική προσφορά γίνονται δεκτές μόνο στο σύνολό τους και όχι επιλεκτικά για επί μέρους προϊόντα ή εμπορεύματα.

Δεν επιτρέπεται η ακύρωση παραγγελίας ψηφιακών προϊόντων ή υπηρεσιών που συνοδεύονται από συνδυαστική προσφορά φυσικών προϊόντων ή εμπορευμάτων, εάν ο πελάτης παρακρατήσει μέρος ή το σύνολο των προϊόντων ή εμπορευμάτων της προσφοράς.

Ειδικά για τις αγορές ψηφιακών βιβλίων και την πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο δεν γίνονται δεκτές επιστροφές.

Η για οποιονδήποτε λόγο ακύρωση της παραγγελίας φυσικού προϊόντος/εμπορεύματος δεν επιφέρει την ακύρωση της αντίστοιχης παραγγελίας των ψηφιακών υπηρεσιών η οποία εκτελείται κανονικά.

Τροποποίηση παραγγελίας

Αλλαγές στις παραγγελίες δεν γίνονται δεκτές μετά την ολοκλήρωσή τους. Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί αλλαγή, πρέπει να  προβεί σε ακύρωση της παραγγελίας, (εφ’ όσον αυτή δεν έχει οριστικοποιηθεί) και να προχωρήσει σε νέα παραγγελία .

Διαθεσιμότητα φυσικών προϊόντων/εμπορευμάτων

Αν κάποια από τα προϊόντα/εμπορεύματα που παρήγγειλε ο πελάτης δεν είναι διαθέσιμα, το HeliosKiosk θα επικοινωνήσει μαζί του μέσω e-mail ή / και τηλεφώνου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να τον ενημερώσει για τον πιθανό χρόνο παράδοσής τους. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα,  να ζητήσει την ακύρωση της παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος. Το τυχόν υπόλοιπο τμήμα της παραγγελίας του θα εκτελείται κανονικά.

Παραλαβή παραγγελίας

Η παράδοση του προϊόντος/εμπορεύματος γίνεται μόνο στον αγοραστή και απαιτείται η επίδειξη στον ταχυμεταφορέα του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του αιτηθέντος την παραγγελία. Η παραγγελία επιτρέπεται να παραδοθεί σε τρίτο πρόσωπο το οποίο είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο. Τα στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου καταγράφονται από τον ταχυμεταφορέα ο οποίος, στην περίπτωση παράδοσης σε τρίτον, παρακρατεί και το έγγραφο της εξουσιοδότησης..

Η υπογραφή του πελάτη  στο σχετικό Δελτίο Αποστολής ρητά συμφωνείται ότι αποτελεί πλήρη απόδειξη παράδοσης της παραγγελίας στον δικαιούχο.

13. Τρόποι Πληρωμής

Α. Μέσω πιστωτικής κάρτας

Ο πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του μέσω πιστωτικής κάρτας Visa ή Mastercard.

Το HeliosKiosk παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης της παραγγελίας έως κατά μέγιστο 12 άτοκες δόσεις.

Ο συναλλασσόμενος με το Helioskiosk πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή, πλήρη και αληθή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής του κάρτας, αναγνωρίζει δε ρητά ότι το Helioskiosk και η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα στοιχεία αυτά ή την ορθή χρήση τους.

B. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Στο HeliosKiosk αναφέρονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί με κατάθεση στους οποίους ο χρήστης μπορεί  να εξοφλήσει το ποσό  της παραγγελίας του. Ο χρήστης  πρέπει στη συνέχεια να αποστείλει το αποδεικτικό παραστατικό κατάθεσης  με fax στον αριθμό που αναφέρεται στο e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας σε εργάσιμη ημέρα και ώρα (βλ. κατωτέρω)  με παραλήπτη το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του HeliosKiosk. Εντός μιας εργάσιμης ημέρας από τη λήψη του fax, το Helioskiosk  επεξεργάζεται την παραγγελία, ενεργοποιεί την χρήση ψηφιακών προϊόντων και δρομολογεί την αποστολή φυσικών προϊόντων και εμπορευμάτων.

Και στους δύο κατά τα ανωτέρω τρόπους πληρωμής ο πελάτης  έχει τη δυνατότητα επιλογής έκδοσης είτε αποδείξεως λιανικής πώλησης είτε τιμολογίου.

Τιμολόγιο εκδίδεται σε νομικά πρόσωπα και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία:

επωνυμία εταιρείας ή ονοματεπώνυμο επαγγελματία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ και επάγγελμα.

14. Αυτόματη Ανανέωση Συνδρομής:

Στην περίπτωση της αγοράς Συνδρομής διάρκειας ενός μήνα, τριών μηνών ή ενός έτους και άνω και εφόσον ο πελάτης-συνδρομητής έχει επιλέξει ως τρόπο εξόφλησής της την χρέωση Πιστωτικής Κάρτας, η Συνδρομή του (πελάτη) θα ανανεώνεται Αυτόματα για χρονικό διάστημα αντίστοιχο της προηγούμενης επιλογής του. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί την Αυτόματη Ανανέωση της συνδρομής του, οφείλει να ενημερώσει σχετικά τη διεύθυνση του HeliosKiosk​ πριν από την ημερομηνία λήξης της συνδρομής του, με αποστολή email στη διεύθυνση: support@helioskiosk.gr.​

15. Παράδοση Φυσικών Προϊόντων-Εμπορευμάτων / Έξοδα Αποστολής-Αντικαταβολής

Χρόνος παράδοσης

Η παράδοση των φυσικών προϊόντων/εμπορευμάτων ολοκληρώνεται μέσα στις 2-5 επόμενες εργάσιμες ημέρες από την ημέρα ολοκλήρωσης της παραγγελίας και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον προηγούμενα έχει ενημερωθεί ο πελάτης, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί.

Τρόπος παράδοσης

Ο μοναδικός τρόπος παραλαβής των φυσικών προϊόντων/εμπορευμάτων της παραγγελίας είναι μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (Courier). Το ψηφιακό περιεχόμενο διατίθεται μόνο μέσω του Διαδικτύου.

Έξοδα αποστολής – Αντικαταβολής

Όπου υπάρχουν έξοδα αποστολής - αντικαταβολής, βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

Ανωτέρα βία

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, κοινωνικές αναταραχές) υπάρχει αδυναμία παράδοσης των εμπορευμάτων εντός του  κατά τα ανωτέρω προκαθορισμένου χρόνου,  το HeliosKiosk θα επικοινωνεί το ταχύτερο δυνατό με τον πελάτη, προκειμένου ο τελευταίος να του δηλώσει αν επιθυμεί την ολοκλήρωση της παραγγελίας του με καθυστέρηση.

16. Εγγύηση

Όλα τα φυσικά προϊόντα/εμπορεύματα καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, τα κύρια στοιχεία της οποίας συνοδεύουν το προϊόν/εμπόρευμα.

17. Εφαρμοστέο Δίκαιο

 Κάθε διαφορά μεταξύ χρηστών και του HeliosKiosk ή τής ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ρητά συμφωνείται ότι ρυθμίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

18. Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία σχετική με το HeliosKiosk και τα πωλούμενα προϊόντα ή υπηρεσίες οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος HeliosKiosk στους  αριθμούς 210 754 7066. Το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών HeliosKiosk λειτουργεί καθημερινά κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 12:00 έως 16:00 πλην αργιών).

Επίσης οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με το HeliosKiosk στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@helioskiosk.gr.